Gratis bezorging vanaf 6 flessen ― Binnen 2 à 3 werkdagen bezorgd ― Veilig betalen via iDeal, Creditcard & PayPal

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

C.G.J. Winters, h.o.d.n. Joie de Vin
Juffrouw Idastraat 4
2513 BG Den Haag
Telefoonnummer 06 – 3877 2816
(bereikbaar tussen 14:00 – 16:00 uur)
Email: Info@joiedevin.nl

KvK-nummer: 69126054
Btw-identificatienummer: NL142306356B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door de verkoper uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment dat verkoper de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (de bestelling) schriftelijk bevestigt.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 3. De koper kan elektronisch betalen via IDEAL, credit card of per bankoverschrijving op IBAN NL 42 TRIO 0338 6784 68 t.n.v. Joie de Vin.
 4. Verkoper verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over koper heeft verkregen. De verkoper zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Als er reden is om de overeenkomst niet aan te gaan, is verkoper gerechtigd de bestelling of aanvraag te weigeren.
 6. Bestellingen kunnen geplaatst worden door personen van 18 jaar en ouder.
 7. Bestellingen worden uitgevoerd na ontvangst van de betaling zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. Indien verkoper gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen, kan hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de koper, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.
 10. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper aan al zijn betalingsverplichtingen aan verkoper heeft voldaan. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor risico van koper.
 11. De verkoper zal – voor zover van toepassing – uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan koper informatie meesturen over:
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen
  • de kosten van aflevering;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • garanties en bestaande service na aankoop;
  • het herroepingsrecht van koper en het bijbehorende modelformulier, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.
 5. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.
 6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de koper het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het product, verpakking en etiket moeten onbeschadigd zijn.
 7. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 6 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, na ontvangst van de retour gezonden goederen.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Verkoper staat er voor in dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen, onvolkomenheden of eigenschappen die inherent zijn aan de aard van de geleverde materialen of grondstoffen, niet gelden als tekortkoming aan de zijde van de verkoper.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 2. De bestelde producten worden uiterlijk 30 dagen na de geaccepteerde bestelling geleverd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform het voorgaande, zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 3. Verkoper maakt gebruik van derde partijen voor transport en levering van de producten.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 1. De door de koper verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Bij de verkoop van producten aan koper mag de koper in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De verkoper kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Als er sprake is bij overmacht bij verkoper of koper, heeft verkoper het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden, of de nakoming van zijn verplichtingen voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de verkoper, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Geschillen tussen de koper en de verkoper over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze verkoper te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen voorgelegd worden aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Modelformulier voor herroeping

Aan
naam verkoper
geografisch adres verkoper
e-mailadres verkoper

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de onderstaande producten herroep.
Producten / ordernummer:
Besteld op datum:
en / of
Ontvangen op datum:

Van
naam koper
geografisch adres koper
e-mailadres koper

Bijwerken van …
 • Geen producten in de winkelwagen.